Regulamin sprzedaży online biletów wstępu Parku Linowego Warszawa

Regulamin obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2023 r.

I. Postanowienia ogóle

 1. Internetowy System Sprzedaży prowadzony jest przez Park Linowy Warszawa, którego operatorem i właścicielem jest spółka Labrys Sp. z o.o. wpisana do KRS pod nr 0000657152, REGON: 366283974 NIP: 1132926404, adres: Czerwienne 305, 34-407 Ciche, za pośrednictwem strony internetowej www.parklinowywarszawa.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internetowy System Sprzedaży, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin udostępniany jest w sposób nieodpłatny za pośrednictwem serwisu internetowego umożliwiającego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie treści Regulaminu, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 4. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. Treść Regulaminu, w przypadku dokonania prze Kupującego zakupu biletu online, stanowi treść zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, t.j. z dnia 3.03.2020).
 7. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Internetowego Systemu Sprzedaży, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zakończenie sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży w przypadku gdy została sprzedana maksymalna liczba biletów zapewnianiająca bezpieczny pobyt gości na terenie Parku Linowego bądź w innych przypadkach wskazanych przez Sprzedającego.

II. Definicje

Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.parklinowywarszawa.pl, umożliwiający złożenie Klientowi Zamówienia.

Internetowy System Sprzedaży lub Serwis – zespół urządzeń informatycznych w tym również oprogramowania umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedającym, znajdujące się w serwisie internetowym Sprzedającego.

Internetowy Serwis Płatności – Płatności za trasy obsługiwane są przez PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Nr KRS 0000347935 za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl.

Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (działająca za zgodą opiekuna prawnego), która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedający – Labrys Sp. z o.o. wpisana do KRS pod nr 0000657152, REGON: 366283974 NIP: 1132926404, adres: Czerwienne 305, 34-407 Ciche.

Klient – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Internetowym Systemie Sprzedaży, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów sprzedaży oraz indywidualnych informacji o zakupach dokonanych przez Użytkownika w Internetowym Systemie Sprzedaży.

Bilet/Voucher – potwierdzenie zawarcia ze Sprzedającym umowy na skorzystanie z usługi w określonym terminie, godzinach i datach otwarcia obiektu. W przypadku braku informacji dotyczącej ilości osób korzystających z usługi, Bilet upoważnia do korzystania z usług wyłącznie jedną osobę.

Park Linowy – Park Linowy Waszawa – nie zadaszony park linowy położony w miejscowości Warszawa, powiecie Warszawskim, gmina Praga Północ, przy ul. Wybrzeże Helskie 1/5.

Produkt – dostępna za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży usługa sprzedaży biletów wstępu do Parku Wodnego.

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów, określający zasady i warunki sprzedaży biletów wstępu do Parku Wodnego.

Regulamin Obiektu – regulamin obowiązujący na terenie Parku Linowego Warszawa, dostępny na terenie obiektu oraz na stronie www.parklinowywarszawa.pl.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetowego Systemu Sprzedaży.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające liczbę osób oraz termin.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży biletu lub dodatkowych produktów w ramach oferty (jeżeli została przewidziana taka możliwość online) zawarta między Klientem, a Sprzedającym za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży polegająca na możliwości zakupu Biletów/Voucherów prezentowych.

III. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży:
  1. zapoznanie się z ofertą Sprzedającego,
  2. zawieranie Umów sprzedaży.
 2. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Świadczenie Usługi elektronicznej, o której mowa w niniejszym Rozdziale III pkt 1 (b) przez Sprzedającego jest płatne, a wszelkie prowizje i opłaty są wliczone w cenę Biletu.
 4. Świadczenie Usługi elektronicznej, o której mowa w niniejszym Rozdziale III pkt 1 (a) przez Sprzedającego jest nieodpłatne.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Internetowego Serwisu Sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Internetowego Serwisu Sprzedaży poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Internetowego Serwisu Sprzedaży niezamówionej informacji handlowej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Zakup Biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej jest możliwy pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie końcowe Klienta jest podłączone do sieci Internet, (b) Klient posiada aktywne konto poczty elektronicznej (email), (c) na urządzeniu końcowym Klienta zainstalowane jest oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej, (d) Klient posiada drukarkę do wydruku czarno-białego bądź telefon lub urządzenie mobilne (typu smartfon, tablet, e-czytnik) obsługujące pliki pdf umożliwiające późniejsze wygenerowanie zakupionego Biletu online.
 9. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Biletów, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia w sposób wskazany przez Sprzedającego. Klient zobowiązany jest do wprowadzania niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia, które zostały wskazane w Internetowym Systemie Sprzedaży jako pola wymagane.
 10. W celu dokonania Zamówienia należy dokonać wyboru Biletu/Biletów udostępnionych w Internetowym Systemie Sprzedaży, wskazać ilość, uzupełnić o preferowane parametry wymienione w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz Regulamin Obiektu, podejmując kolejne czynności techniczne będące następstwem pojawiających się informacji lub komunikatów.
 11. Cena Biletu uwidoczniona na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, wszelkie prowizje i opłaty. W przypadku zamówienia kilku sztuk Biletów, ceny poszczególnych Biletów zostaną zsumowane. Ostateczna cena zakupionych Biletów oraz całkowita wartość Zamówienia znajdują się w podsumowaniu Zamówienia, w polu „do zapłaty” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji.
 12. Cena Biletu uwidoczniona na stronie Internetowego Serwisu Sprzedaży jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Serwisie Sprzedaży, które mogłyby się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 13. Zamówienia można składać bezpośrednio poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.parklinowywarszawa.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem, że Bilet może być kupiony najwcześniej na następny dzień kalendarzowy po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 14. Proces zakupu Biletów składa się z następujących etapów:
  1. wyboru zakresu usług jakie mają być dostępne Klientowi na terenie Parku Linowego na podstawie Biletu,
  2. wyboru wariantu cenowego Biletu (jeżeli jest udostępniony w Serwisie),
  3. wyboru ilości Biletów,
  4. uzupełnienia danych Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz innych wyświetlonych w postaci pól z wymogiem uzupełnienia treści,
  5. wyboru formy płatności za bilety: przelew online, Karta płatnicza lub inne wskazane w Serwisie,
  6. zaakceptowania niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Obiektu,
  7. złożenia przez Klienta Zamówienia online, dokonania zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem Internetowego Systemu Płatności (aby proces został przeprowadzony poprawnie niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Systemu płatności online),
  8. otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji transakcji w postaci informacji wysłanej na podany przez Klienta podczas zakupu adres e-mail.
 15. Klient jest zobowiązany zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie danych osobowych oraz teleadresowych oraz zgodność informacji umieszczonych w potwierdzeniu Zamówienia z danymi zawartymi w złożonym przez Niego Zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówienia online, bądź niezapoznania się z Regulaminem.
 16. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.
 17. Zamówienie tworzone jest w momencie kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę”. Do momentu potwierdzenia płatności bilety znajdują się w ogólnodostępnej puli i mogą zostać zakupione przez inną osobę.
 18. Od chwili przekierowania do Internetowego Serwisu Płatności Klient ma 10 minut na skuteczne sfinalizowanie transakcji, które odnotowane jest za pośrednictwem Internetowego Systemu Płatności. W przypadku gdy Internetowy Serwis Płatności nie zarejestruje do tego czasu płatności, zamówienie wraca do ogólnie dostępnej puli usług, w sytuacji gdy środki wpłyną po tym czasie, zostaną zwrócone automatycznie do Klienta w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
 19. Warunkiem zakupu Biletu (Biletów) objętych danym Zamówieniem za pośrednictwem Internetowego Serwisu Sprzedaży jest zapłata wskazanej w podsumowaniu Zamówienia ceny całkowitej za Bilet (Bilety) poprzez płatność online. Internetowy System Sprzedaży zapewnia poniższe możliwości płatności online:
  1. karta kredytowa,
  2. przelew internetowy,
  3. tranzakcja BLIK.
 20. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w Regulaminie Przelewy24 na stronie www.Przelewy24.pl.
 21. Wystawienie za zakupione Bilety faktury VAT na firmę następuje na żądanie Klienta przez wybranie opcji Chcę fakturę VAT i podanie danych firmy, w tym numeru NIP.
 22. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Internetowego Systemu Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa
 23. Sprzedający może zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży treści reklamowe.
 24. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych.

IV. Bilety/Vouchery

Zakupione Bilety są przekazywane Klientowi drogą e-mailową, w formacie pdf (bilet drukowany, przeznaczony do samodzielnego wydruku przez Klienta). Klient winien zakupiony bilet wydrukować lub dokonać jego okazania na ekranie urządzenia elektronicznego w celu zeskanowania kodu QR, widniejącego na bilecie w kasie biletowej obiektu. Zeskanowanie kodu QR oznacza wykorzystanie Biletu.

Bilet/Voucher:

 1. Bilet przesyłany jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania Zamówienia po potwierdzeniu poprawności transakcji przez operatora płatności udostępnianych w Serwisie metod płatności.
 2. Bilet należy okazać przy kasie w Parku Linowego Warszawa.
 3. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu Biletów oraz załączonym plikiem PDF zostanie wysłana niezwłocznie po potwierdzeniu transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, zaleca się sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Parkiem Linowym Warszawa: e-mail: parklinowywarszawa@gmail.com
 4. Bilet zawiera unikalny kod będący identyfikatorem wstępu. Sprzedający przestrzega Klienta, a Klient przyjmuje do wiadomości, aby NIE UDOSTĘPNIAĆ BILETU OSOBOM POSTRONNYM, gdyż kody zawarte na bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek udostępnianie biletu osobom trzecim spowoduje unieważnienie biletu i będzie traktowane jako próba oszustwa. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Parku Linowego posiadaczom biletów o tych samych kodach.
 5. Bilet umożliwia wejście jednorazowe w określonym czasie zwykle do końca sezonu.
 6. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez Sprzedającego za nieważny.

V. Zwrot biletu

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zwrotu niewykorzystanego biletu do 14 dni po jego zakupie.

VI. Reklamacja

 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, t.j. z dnia 8.10.2020).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (zwane dalej „zgłoszeniem reklamacyjnym”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej parklinowywarszawa@gmail.com lub pisemnie na adres Labrys Sp. z o.o., Czerwienne 305, 34-407 Ciche.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane adresowe/teleadresowe Klienta oraz opis przyczyny reklamacji.
 4. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Internetowego Systemu Płatności, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: parklinowywarszawa@gmail.com. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VII. Spory

 1. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikających lub związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem lub z umową zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedającego.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);
  2. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej również dostępny jest na stronie internetowej. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VIII. Ochrona Danych Osobowych

 1. Internetowy System Sprzedaży stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Labrys Sp. z o.o. wpisana do KRS pod nr 0000657152, REGON: 366283974 NIP: 1132926404, adres: Czerwienne 305, 34-407 Ciche.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Dane Klienta są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w następujących celach:
  1. w celu zawarcia umowy na odległość lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Sprzedającym: w tym w celach księgowych, podatkowych, reklamacyjnych, w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą.
 5. Sprzedający informuje, że Klient ma prawo:
  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  2. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody, osoba wyrażająca taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Dane osobowe nie są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 4 powyżej.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, t.j. z dnia 3.03.2020),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2020.287 t.j. z dnia 21.02.2020),
  3. Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, t.j. z dnia 8.10.2020).
  4. Sprzedający może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich umieszczenia na stronie www.parklinowywarszawa.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni Regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).
https://www.parklinowywarszawa.pl/assets/js/jAlert/